موضوعات = حقوق عمومی
گستره و الزامات حقوقی حسابرسی مالی دیوان محاسبات کشور در پرتو نظرات شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1402

10.30497/law.2024.245279.3432

مصطفی منصوریان؛ علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی


واکاوی نقش بلوک‌سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30497/law.2024.245690.3485

خیراله پروین؛ ولی رستمی؛ نادر میرزاده کوهشاهی؛ علی الهیاری‌فرد


بایسته‌های حقوقی مواجهه با آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی در نظم حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.30497/law.2024.246139.3525

سیداحمد حبیب‌نژاد؛ محمدرضا مرادیان نیری


تحلیلی بر ماهیت اساسنامه‌های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن

دوره 25، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 163-192

10.30497/law.2024.245484.3459

علی صابری؛ غلامرضا مولابیگی؛ حسین محمدی احمدآبادی


نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 675-712

10.30497/law.2024.245645.3478

عباس کعبی‌نسب؛ علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی


تأملی بر رویه شورای نگهبان در بررسی الزامات فقهی حاکم بر معاهدات بین‌المللی

دوره 24، شماره 3، آذر 1402، صفحه 435-462

10.30497/law.2024.245719.3486

عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ علی فتاحی زفرقندی؛ امیر لهراسبی


آیین نظارت سیاسی پارلمان بر وزرا در عصر مشروطه و نظام جمهوری اسلامی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 225-254

10.30497/law.2023.245070.3418

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ مازیار خادمی


واکاوی مفهومی «احیای حقوق عامه» با مطالعه تطبیقی دعاوی منفعت عمومی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 285-316

10.30497/law.2023.245036.3412

محمدحسن کبگانی؛ مصطفی منصوریان؛ فاطمه افشاری


الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 125-146

10.30497/law.2019.2542

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 397-420

10.30497/law.2019.2377

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان


رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی

دوره 19، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 91-118

10.30497/law.2018.2303

اسماعیل آجرلو؛ فیروز اصلانی