اهداف و چشم انداز

به طور کلی در فصلنامه «پژوهشنامه حقوق اسلامی» از دو دسته مقالات «پژوهشی» استقبال می‌شود:

دستۀ نخست، متمرکز بر شیوه مبنایی و نظری و شیوۀ تعامل حقوق، فقه، فلسفه با حقوق است. این دست مقالات با تأکید بر نظریه‌های مبنایی حقوق اسلامی سعی در واکاوی و ارائۀ نظریۀ جدید در ادبیات حقوقی کشور دارد. دستۀ دیگر مقالات، مقالاتی است که سعی می‌کند مشکلات و مسائل حقوقی را در عرصۀ عمل، با نگاه مبتنی بر نیازهای نظام جمهوری اسلامی حل کند. به‌عبارت دیگر، در دستۀ دوم مقالات سعی در ارائۀ راهکاری‌هایی مناسب جهت رفع چالش‌های حقوقی است که نظام جمهوری اسلامی به سبب ماهیت اسلامی آن دست به گریبان است.

در چشم انداز کلی فوق، محورهای زیر مورد توجه پژوهشنامه است:
 • گسترش مطالعات بنیادین در حوزه‌های گوناگون حقوق
 • حل چالش های حقوقی نظام جمهوری اسلامی 
 • گشودن زمینه های پژوهش در فلسفه حقوق اسلامی
 • ارتقاء مطالعات فقهی در زمینه‌های حقوقی
  • فقه مضاف حکومتی
  • قفه مضاف جزایی
  • فقه مضاف معاملات
 • کشف و تبیین ابعاد ناشناخته نظام حقوقی اسلام

امید است با تعامل این دو دسته از مقالات، جامعة علمی- حقوقی کشور شاهد ارائۀ مقالاتی بدیع، در مرز‌های دانش در مطالعات حقوق، فقه فلسفه و سایر علوم مورد نیاز جهت رفع مشکلات و ارائۀ راهکارها و نظریات در فضای علمی و عملی حقوق باشد و این مجله به غنای ادبیات حقوق در کشور بیافزاید.