فرایند پذیرش مقالات

فلودیاگرام پذیرش مقالات در «پژوهش‌نامه حقوق اسلامی»

 


 

سیاست داوری مقالات

 

 • پژوهش‌نامه حقوق اسلامی در امر داوری مقالات از فرایند داوری همتا و همترازخوانی بهره می‌گیرد و در این امر سیاست داوری دوسو ناشناس را اتخاذ کرده است؛ تا اطمینان حاصل شود که هویت داوران و نویسندگان برای یکدیگر کاملاً پوشیده باشد.


 • این نشریه برای ارزیابی هر مقاله، حدأقل از نظرات دو داور متخصص در موضوع بهره می‌گیرد، که ممکن است در برخی مقالات به تشخیص هیأت تحریریه این تعداد افزایش یابد.


 

فرایند ارزیابی مقالات
(حداقل دو و حداکثر شش ماه)

 

 1. ارزیابی اولیه (۱ تا ۳ روز): مقالات واصله بدواً از حیث رعایت ضوابط شکلی مندرج در راهنمای نویسندگان و انطباق اجمالی با اهداف و چشم‌انداز نشریه ارزیابی خواهد شد، در صورت احراز شرایط، برای ارزیابی ماهوی اولیه و انتخاب داوران برای اعضای محترم گروه دبیران ارسال می‌شود. این فرایند معمولاً بین یک تا سه روز صورت خواهد گرفت.

 2. داوری تخصصی (۱ تا ۳ ماه): مقالاتی که در ارزیابی اولیه تایید شده‌اند، توسط دست‌کم دو داور متخصص و آگاه به موضوع مورد داوری قرار می‌گیرند. سپس نتیجه ارزیابی داوران به استحضار گروه محترم دبیران خواهد رسید و مقالات به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:
  الف - مقالاتی که نیاز به بازنگری ندارند و قابل پذیرش اند.
  ب - مقالاتی که حسب مورد نیاز به بازنگری جزئی یا کلی بر اساس نظرات داوران دارند.
  ج - مقالاتی که قابل اصلاح و پذیرش نیستند.

 3. بازنگری و اعمال اصلاحات (۱۵ تا ۴۵ روز): نویسندگان باید ظرف حداکثر ۱۵ روز از دریافت اعلام نتیجه داوری، نسبت به انجام بازنگری‌های خواسته شده به طور کامل اقدام نمایند، و چنانچه برخی از ایرادات داوران را قابل اعمال نمی‌دانند، مشروحاً پاسخ دهند. یک مقاله ممکن است دو تا سه مرتبه برای اعمال اصلاحات عودت شود تا حسب ارزیابی هیات محترم تحریریه قابل پذیرش قلمداد گردد. چنانچه یک مقاله از عهده اصلاحات برآید و پذیرش شود، لزوم پرداخت هزینه انتشار به استحضار نویسندگان محترم خواهد رسید تا در صف انتشار قرار داده شود.

 4. پذیرش نهایی و انتشار برخط: پس از اتمام بازنگری‌ها بر اساس نظرات داوران یا ارائه توجیه مناسب برای عدم انجام اصلاحات و تائید نهایی توسط هیات محترم تحریریه و پرداخت هزینه‌ها، مقاله وارد صف انتشار می‌شود و مطابق با ضوابط و رویه نشریه، در اولین شماره آتی منتشر خواهد شد. نویسندگان پس از پذیرش، ایمیل مربوطه را دریافت خواهند کرد و می‌توانند برای اخذ «گواهی پذیرش»، به حساب کاربری خود در وبگاه نشریه مراجعه کنند و گواهی پذیرش مقاله را بارگیری نمایند. ضمناً پس از انتشار نهایی مقاله، ایمیل دیگری مبنی بر انتشار برخط مقاله دریافت خواهند کرد و پس از آن «گواهی انتشار» مقاله نیز از حساب کاربری ایشان قابل بارگیری خواهد بود.