شیوه‌نامه استناددهی به روش APA | ویرایش هفتم | 2020

 • قواعد استناد درون‌متنی (منابعی که در متن مقاله به آن ارجاع می‌شود)
  • تذکر - اگر منبع و مأخذ مورد استفاده در پژوهش به زبان فارسی منتشر شده باشد، مطابق شیوه‌نامه زیر عمل می‌شود و در صورتی که به زبان لاتین باشد، مطابق شیوه‌نامه زیر، اما در داخل پرانتز نام منبع به جای فارسی به زبان اصلی (لاتین) نوشته می‌شود.

  • برای اثری با یک نویسنده؛
   • مثال فارسی:

چاپ سنگی یا لیتوگرافی نیز برای نخستین بار، چاپ سربی، در تبریز دایر شد (بابازاده، 1387، ص. 13).

آخرین تحقیق مرتبط با این پژوهش نشان می‌دهد که ....... (کریمی، 1387).

   • مثال انگلیسی:

(Kessler, 2003, p. 8)

اسمت دریافت که ........... (Esmet, 1993).

  • برای اثری تا پنج نویسنده؛
   • مثال فارسی:

در واقع سبک شعر سپید از انفجار سبک هندی پدید آمده است (حسینی، مجتهدی، فرامرزپور، دارابی، و احسانی، 1382، ص. 34).

در سایر تحقیقات مشابه (گوردن و لینک، 1999؛ هارمن، 2006) ....... (Gordon and Link, 1999؛ Harman, 2006).

   • مثال انگلیسی:

(Walker & Allen, 2004, p. 97)

  • برای اثری با بیش از پنج نویسنده؛
   • مثال فارسی:

در واقع سبک شعر سپید از انفجار سبک هندی پدید آمده است (حسینی و دیگران، 1382، صص. 33-40).

   • مثال انگلیسی:

(Bradley et al., 2006, pp. 49-80)

  • در صورتی که نام پدیدآورنده اثر در متن آمده است، بلافاصله پس از آن، فقط سال نشر در داخل پرانتز ذکر می‌شود؛
   • مثال فارسی:

ابراهیمی و محسن (1382) معتقدند فقر فرهنگی‌زاده فقز اقتصادی است و فقر فرهنگی، به نوبه خود، به فقر اقتصادی دامن می‌زند.

  • تذکر - در صورتی که استناد به نقل قول مستقیم کوتاه (کمتر از 40 کلمه) از یک اثر تعلق دارد، شماره صفحه یا صفحات مربوط به آن، به همراه نام پدیدآورنده و سال نشر اثر ذکر می‌شود؛
   • مثال فارسی:

کمیرر معتقد است، «انتخاب علل کاملاً آزاد است: هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید» (شایگان، 1371، ص.133).

  • تذکر - در صورتی که نقل‌قول مورد استناد بیش از 40 کلمه باشد، باید در یک پارگراف مستقل درج و علامت گیومه از دو طرف آن برداشته شود؛
   • مثال فارسی:

                          شایگان (1371) می‌گوید:

                         در حالی‌که قانون علیت در شیوه عقل استدلالی و روش علمی بین برخی از علل و برخی از معلول‌ها رابطه‌ای یک جانبه برقرار می‌سازد، در بینش اساطیری انتخاب علل کاملاً آزاد است و هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید(ص.132).

  • تذکر - در صورتی که در بخش مشخصی از متن به بیش از یک اثر استناد شده است، استنادها به ترتیب الفبای نام‌خانوادگی اولین پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند؛
   • مثال فارسی:

شعر حجم تا به امروز نتوانسته است طیف وسیعی از شاعران جوان این مرز و بوم را به مانیفیست خود علاقه‌مند سازد (احراری، 1382؛ پربد و یوسفی، 1383).

   • مثال انگلیسی:

(Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)

  • تذکر- نویسنده می‌باید از منابع و مدارکی استفاده کند که خود آنها را دیده و در دسترس وی قرار دارد. اگر منبع و مدرک مورد استفاده قدیمی و خارج از دسترس بود و به نقل از نویسنده دیگری بخواهد آن را آورده و از آن استفاده کند، باید ابتدا نام مدرک اصلی که خود آن را بازیابی نکرده و در دسترش نیست را آورده (در مثال زیر کاستلز) و در انتهای جمله مورد استفاده، مشخصات منبع دومی را در داخل پرانتز بیاورد (در مثال زیر امام جمعه)؛
   • مثال فارسی:

به تعبیر کاستلز ... ( به نقل از امام جمعه، 1386).

   • مثال انگلیسی:

Allport’s Diary (as Cited in Nicholson, 2003)

  • در صورتی‌که تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده می‌شود:
   • مثال فارسی:

(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بی تا).

  • برای آثاری که به فارسی ترجمه شده‌اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمی‌شود و فقط نام خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار در داخل کشور خواهد آمد.
   • مثال:

(ویکری، 1379، ص. 79)

  • تذکر - اگر به یک منبع چند بار استناد داده می‌شود، لازم است هر بار مشخصات اثر تکرار شود و از عبارت همان استفاده نمی‌شود.

 • قواعد استناد برون متنی (در فهرست منابع که در انتهای مقاله آورده می‌شود)
 • تذکر - در صورتی که اطلاعات کتاب‌شناختی بیش از یک خط بود، همانند کتاب، مقاله، پایان‌نامه، و ...، می‌باید خط دوم به بعد، نسبت به خطر اول با شش رج(فاصله) تورفتگی باشد.

  • استناد به کتاب:
  • استناد به کتاب با یک تا شش نویسنده؛
   • مثال فارسی:

حری، عباس (1381). آیین نگارش علمی(ویرایش 3). تهران: هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، دبیرخانه.

ملکی، اسماعیل؛ سهرابی، اعتماد؛ بشیری، حسین؛ سلوکی، مصطفی؛ بینایی، مینو؛ و احتشامی، رامین (1382). بیماری‌های کودکان (ویرایش 3). تهران: پزشکیار.

   • مثال انگلیسی:

Shotton, M. A. (1989). Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London, England: Taylor & Francis.

  • استناد به کتاب با بیش از شش نویسنده؛
   • مثال فارسی:

افراسیابی، شاهین؛ رستمیان، پروا؛ سلطانیان، مستانه؛ اعتمادی، رضا؛ پهلوانی، آریا؛ تجارت پیشه، اردلان؛ و دیگران (1382). برنامه‌های تنظیم خانواده در کشورهای جهان سوم (جلد 2). تهران: ادراک.

   • مثال انگلیسی:

Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. (2012). Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (2nd Aust. ed.). Frenchs Forest, Australia: Pearson Australia.

  • استناد به کتاب ترجمه شده با یک مترجم؛
   • مثال فارسی:

هرسی، یال؛ بلانچارد، کنت (1375). مدیریت رفتار سازمانی (علی علاقه‌مند، مترجم). تهران: امیرکبیر (نشر اثر اصلی 1972).

  • استناد به کتاب ترجمه شده با بیش از یک مترجم؛
   • مثال فارسی:

کوم، ایلیا (1379). بشریت در سراشیبی انحطاط: تأملی جامعه شناختی بر پدیده اعتیاد (پریسا مؤمنی و بهادر بشیری، مترجمان). شیراز: رزم آزما (نشر اثر اصلی 1989).

   • مثال انگلیسی:

Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work Published 1814)

  • استناد به کتاب چند جلدی؛
   • مثال فارسی:

پرچمی، پروانه (1381). نگاهی به جغرافیای سیاسی خاورمیانه (5ج). مشهد: سیاست روز.

   • مثال انگلیسی:

Mill, L. (1996). Architecture of the Old South (Vols. 1-2). Savannah, GA: Beehive Foundation..

  • استناد به یک جلد از کتاب چندجلدی؛
   • مثال فارسی:

میمای، میمنت؛ احمدی، فریار (ویراستاران) (1382). آسیب‌شناسی طلاق (جلد 2). شیراز: خانواده سبز.

   • مثال انگلیسی:

Nash, M. (1993). Malay. In P. Hockings (Ed.), Encyclopedia of World Cultures (Vol. 5, pp. 174-176). New York, NY: G.K. Hall.

  • استناد به مقالات مجلات:
  • تذکر - در این روش نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتالیک، دوره (شماره پیاپی)، صفحات شروع و پایان مقاله درج می‌گردد.
  • استناد به مقاله با یک نویسنده؛
   • مثال فارسی:

فارسی‌نژاد، علیرضا (1396). نقد و بررسی پاسخ‌های فخررازی به شبهات کلامی در باب توحید افعالی. دوفصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین، 15(29)، 151-172.

   • مثال انگلیسی:

Black, J. (2010). Big Government: Good and Bad. The New Criterion, 28(5), 24-27.

  • استناد به مقاله با دو نویسنده؛
   • مثال فارسی:

شجاعی، حسین، و ثقفیان، علی (1396). تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گستره پژوهش‌های ریشه‌شناسی. دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، 11(21)، 5-28.

   • مثال انگلیسی:

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The Geographic Expansion of Mexican Immigration in the United States and its Implications for Local Law Enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73–82.

  • استناد به مقاله با بیش از دو نویسنده؛
   • مثال فارسی:

عطاردی، محمدرضا؛ قلی‌پور، رحمت‌الله؛ دانایی‌فرد، حسن؛ و امیری، علی‌نقی (1395). واکاوی ععل ناکامی یکپارچه‌سازی خطمشی‌های فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنی‌بر روش نظریه‌پردازی داده بنیاد. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 10(20)، 81-126.

   • مثال انگلیسی:

Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The Forum: The Decline of War. International Studies Review, 15(3), 396-419.

  • استناد به مقاله ترجمه شده؛
   • مثال فارسی:

هرنون، پیتر؛ و شواتز، کندی (1380). توصیه‌هایی در خصوص تدوین مقالات علمی – تحقیقی (ترجمه اعظم شاهبداغی). دوفصلنامه پژوهشنامه اطلاع‌رسانی، 5 (5)، 12.

  • استناد به مقاله بر گرفته از ماهنامه؛
   • مثال فارسی:

امیدی، مهدی؛ و اخلاقی، عبدالله (آذر 1396). ظرفیت‌های فلسفه سیاسی امام خمینی قدس سره. ماهنامه معرفت، 26(240)، 13-22.

   • مثال انگلیسی:

McKibben, B. (2007, October). Carbon’s New Math. National Geographic, 212(4), 32-37.

  • استناد به مقاله بر گرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته)؛
   • مثال فارسی:

باهنر، ناصر؛ و سهرابی، حامد ( 1396). ارتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سیاست‌های کانون دانش‌پژوهان نخبه. دوفصلنامه دین و ارتباطات، 24(52)، 45-73. http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1

   • مثال انگلیسی:

Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). Sequential Processing of Lexical, Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s area. Science, 326(5951), 445-449. http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481

  • استناد به مطلب برگرفته از یک وبگاه (سایت)؛
   • مثال انگلیسی:

Austerlitz, S. (2015, March 3). How Long Can a Spinoff Like ‘Better Call Saul’ Last? Retrieved From. http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-spinoff-like-better-call-saul-last/

  • استناد به پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری؛
  • استناد برای پایان‌نامه و رساله چاپ نشده؛
   • مثال فارسی:

مهدوی‌کنی، محمدسعید (1370). مفهوم غنا از دیدگاه اسلام. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

   • مثال انگلیسی:

Onsidine, M. (1986). Australian Insurance Politics in the 1970s: Two Case Studies. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia.

  • استناد برای پایان‌نامه و رساله منتشره شده در پایگاه اطلاعاتی ملی یا بین‌المللی؛
   • مثال فارسی:

آل‌غفور، محمد‌تقی (1389). تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران بر ثبات و مشارکت سیاسی (رساله دکتری). قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایرانداک ش. d07501ff23d1db10520494e2b947de50).

   • مثال انگلیسی:

Cooley, T. (2009). Design, Development, and Implementation of a Wireless Local Area Network (WLAN): The Hartford Job Corps Academy Case Study (Doctoral Dissertation). Available From ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 3344745).

  • استناد برای پایان‌نامه و رساله منتشره شده در وبگاه (سایت) دانشگاه؛
   • مثال فارسی:

شمسی‌نژاد، سعید (1395). طراحی بازار بین‌بانکی مبتنی‌بر فقه امامیه درنظام پولی و مالی ایران (رساله دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران). بازیابی شده ازhttp://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441

   • مثال انگلیسی:

Barua, S. (2010). Drought Assessment and Forecasting Using a Nonlinear Aggregated Drought Index (Doctoral Dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia). Retrieved from http://vuir.vu.edu.au/1598


نویسندگان برای استانداردسازی منابع و مآخذ به‌کار رفته در مقاله خود (درون متنی و برون متنی)، می‌توانند از
نرم‌افزار استناددهی و ساماندهی منابع پژوهشی پژوهیار استفاده نمایند.