رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و دولت در جوامع اسلامی معاصر عبارتنداز: مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی ـ سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار‌های حقوقی ـ سیاسی ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر کشف و شناخت نحوه تعامل این دو مؤلفه در ساخت دولت در کشورهای اسلامی معاصر، مسئله محوری این مقاله را تشکیل می‌دهد. با مفروض قرار دادن اصل جامعیت اجتماعی و سیاسی اسلام و تأثیرگذاری غیرقابل انکار اقتضائات دولت مدرن و با رهیافت تاریخی و نظری، رویکردهایی که در چارچوب آن‌ها جوامع اسلامی به این دو مؤلفه واکنش نشان داده‌اند در قالب گفتمان بنیادگرا (غرب‌گرا ـ سلفی) و اصلاح‌گرا قابل تحلیل می‌باشند. فهم کامل این رویکردها، ظرفیت زمینه‌سازی برای بازسازی ساختار مطلوب حقوقی ـ سیاسی دولت در کشورهای اسلامی متناسب با شرایط زندگی در دوران مدرن و توجه ویژه به تحقق ایده امت اسلامی را دارد. این مقاله تلاشی در جهت کشف، اثبات و تحلیل این فرضیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Approach to the Legal-Political Structure of a Modern State in Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • Esmaeel ajorloo 1
  • firooz aslani 2
2 univercity of tehran
چکیده [English]

Two important components in recognition of status of political system and state in Islamic societies include: The concept of modernity and its legal-political structure, that means on the one hand of the modern state and on the other side of legal-political structures caused by Islamic thought. The detection and identification of patterns and how interaction of these two components in the construction of political system and state in the contemporary Islamic countries are the axial issue of the paper. Such that by assuming principle of integrity of social and political of Islam and effectiveness of the requirements of the modern state, and with by historical and theoretical analysis, patterns within them framework, Islamic societies was reacted to these two factors, in the form of the approachs of Fundamentalist (West-oriented-Salafi) and Modified-oriented are identifiable. Full understanding of these patterns, capacity of preparations for achieve to the Islamic desired state proportionate to living conditions in the modern transition of periods. This paper is the attempt in order to detection, proof and analysis of this hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern state
  • Islamic state
  • Political System
  • Islamic country