دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 47، شهریور 1397، صفحه 1-298 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن

صفحه 5-26

10.30497/law.2018.2294

اسماعیل نعمت الهی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 49-68

10.30497/law.2018.2296

علیرضا نورآبادی؛ سیدمصطفی سعادت مصطفوی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران

صفحه 69-90

10.30497/law.2018.2302

محسن ایرج؛ خیرالله پروین


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 119-132

10.30497/law.2018.2304

پوریا رضی؛ ابراهیم عبدی پور فرد


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب

صفحه 181-208

10.30497/law.2018.2307

محمود کاظمی؛ رحیم پیلوار


مطالعه تطبیقی فروش خودیاری

صفحه 235-256

10.30497/law.2018.2309

سید مهدی موسوی؛ احمد حسنی کارمزدی؛ احمد امیر معزی


واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات

صفحه 257-278

10.30497/law.2018.2310

ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ سیدمحمدصادق موسوی؛ محسن امامی قشلاق