مطالعه تطبیقی فروش خودیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

3 استادیار مؤسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ساری، ایران.

چکیده

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم‌های حقوقی بکارگیری شده نهاد فروش خودیاری است، این نهاد به منظور دفع ضرر از یک طرف قرارداد که از اقدام طرف دیگر متضرر گردیده پیش‌بینی شده است، به عبارت دیگر وقتی در یک رابطه قراردادی یک طرف نسبت به تعهداتی که در مقابل طرف دیگر قرارداد دارد مرتکب تخلف شود و شخص زیان دیده مال متخلف را در اختیار داشته باشد، این نهاد این اجازه را به متضرر می‌دهد تا در موارد مشخص به طور قانونی به منظور جبران ضررهای خود اقدام به فروش مال طرف متخلف نماید. این نهاد هم در نظام حقوقی ایران و هم در اصول حقوق قراردادهای اروپا به رسمیت شناخته شده است، اما نه به عنوان اصلی کلی و فقط در مواردی قابلیت بکارگیری دارد که از سوی قانون حاکم بر قرارداد پیش‌بینی شده باشد، در فقه امامیه نزدیک‌ترین نهاد به فروش خودیاری قاعده تقاص است، به نظر می‌رسد این قاعده را بتوان مبنایی برای نهاد فروش خودیاری در فقه امامیه شناخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Review Self-help Sale

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi mousavi 1
  • ahmad hasani karmozdi 2
  • Ahmad Amir Mo'azi 3
1 writer
2 second writer
چکیده [English]

One of the non-judicial administrative mandate that is used in some legal systems is self-help selling institution , the entity is anticipated for the purpose of repayment of losses on behalf of one party to the contract which is affected by the other party's action, in other words, when in a contracting relationship , one party commits an offense in relation to obligations contracted by the other party and the person has suffered a loss owns the offender’s property, this institution will allow the person, in certain cases, lawfully to sell the property of the offending party in order to offset its losses. This institution has been recognized both in the legal system of Iran and in the principles of the law of European treaties, but it is not applied as the general principle and only in cases where it was anticipated by the law governing the contract. In the Islamic Jurisprudence, the closest institution to the self-help selling is the rule of atonement, it seems that this rule can be used as the basis for self-help selling entity in Imamie Jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-help sale
  • non-judicial administrative
  • conversion of Shares
  • taghas
  • Refusal to accept the right