دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 48، اسفند 1397، صفحه 279-520 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر

صفحه 279-300

10.30497/law.2019.2372

عباس کریمی؛ مهران لطفی فروشانی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

صفحه 397-420

10.30497/law.2019.2377

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه

صفحه 421-446

10.30497/law.2019.2378

حبیب الله رحیمی؛ نسرین خدارحمی


بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض

صفحه 447-466

10.30497/law.2019.2379

همایون مافی؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه

صفحه 467-494

10.30497/law.2019.2380

مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی

صفحه 521-542

10.30497/law.2019.2382

امیرحسام موسوی؛ علی عمرانی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی

صفحه 543-566

10.30497/law.2019.2383

هادی طحان نظیف