تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

نظام‏های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی‏شان با بهره‌گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می‏دهد. از آنجا که هر یک از حکومت‏ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام‏های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام‏سازی اسلامی پیگیری می‏نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام‏سازی اسلامی پرداخته می‏شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می‏گیرد. در حکومت‏های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می‌باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-The Effect of Formation of Governmental Structures in the Islamic Political Systematization

نویسنده [English]

  • Hadi Tahan Nazif
Assistant Professor of Faculty of law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Political systems, based on their existential philosophy and through governmental structures, seek to achieve the objectives that form their basis and substance. Since each government has its own goals and the systems, and structures also fulfill the objectives, political systems should look for arrangements to achieve these ultimate goals.
This article seeks to investigate the relationship between structure and substance in Islamic governance. The author examines the interactive effects of these two which involve studying the effect of governmental structures on the system basis and the objectives as well as the impact of substance and objectives on political and governmental structures. Firstly, the types of structures in Islamic systems are analyzed using the descriptive-analytic research method and then, the probable relationship of each one, as well as the impacts and susceptibility of them, are examined.
In the governments that originated from the divine will, especially Islam, it is conceivable that there are two types of structure: Institutive and Approved. The Approved Structure itself can be divided into two types: Imported structure, assuming no structural effect and Amended structure assuming the minimal and procedural effects of the structure. Conversely, the Institutive Structure emphasizes on maximum and substantive impact of the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure
  • substance
  • Islamic government
  • Political System
  • Islamic Political Systematization