شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

Editorial Board

نجادعلی الماسی  .........................................................................................  استاد (تخصص: حقوق خصوصی) دانشگاه تهران

سیدحسین صفایی  .....................................................................................  استاد (تخصص: حقوق خصوصی)  دانشگاه تهران

منوچهر طباطبایی‌مؤتمنی  ................................................................................  استاد (تخصص: حقوق عمومی) دانشگاه تهران

عباس کریمی  .............................................................................................  استاد (تخصص: حقوق خصوصی)  دانشگاه تهران

سیدفضل‌الله موسوی  .......................................................................................  استاد (تخصص: حقوق عمومی) دانشگاه تهران

محسن اسماعیلی  .......................................................................  دانشیار (تخصص: حقوق خصوصی) دانشگاه امام صادق(ع)

محمدهادی صادقی  ...................................................................  دانشیار (تخصص: حقوق جزا و جرم شناسی) دانشگاه شیراز

حسین میرمحمدصادقی  ..................................................  دانشیار (تخصص: حقوق جزا و جرم شناسی) دانشگاه شهید بهشتی

سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی ...................................................  استادیار (تخصص: حقوق خصوصی)  دانشگاه امام صادق(ع)