تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست‌محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره‌اندیشی کند. امروزه شیوه‌های متعددی برای رویارویی با بحران‌های محیط‌زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می‌شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست‌محیطی با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی (سمن‌ها) رویکردی است کم‌هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می‌تواند با حمایت‌های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط‌زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می‌شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می‌آید که در نظام‌های حقوقی سبز، دولت‌ها با توجه به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، به این سازمان‌ها امکان مشارکت در مقررات‌گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می‌دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظت از محیط زیست پیش‌بینی شده است. با این وجود، کاستی‌ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن‌های فعال در حوزه محیط‌زیست توسط مقامات دولتی می‌تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم‌تر نیل به هدف محیط‌زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش‌های مذکور و ارائه پیشنهاد می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Government Support Commitments to Environmental non governmental Organizations in the Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mahdi Ghamami 1
  • kamal kadkhodamoradi 2
  • davar derghshan 3
1 Faculty of Islamic Theology and Law at the University of Imam Sadeq.
2 Ph.D. Student in (Public Law) Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University
3 Ph.D. Student in (Public Law) Faculty of Allameh Tabatabai University (Corresponding Author)
چکیده [English]

Increasing the volatility and environmental threats of the human being has made it necessary to persevere in their lives. Today, there are many ways to deal with environmental crises and to improve the situation. In the meantime, the approach of developing environmental culture by utilizing the capacity of environmental NGOs is a low-cost, inclusive and highly societal approach that can be considered as an appropriate basis for protecting the country's environment through state-sponsored support. In this paper, using the descriptive-analytical method, this question is answered: "What are the supporting and supporting tasks for the government to promote and promote the participation of the organizations of the environmental NGO?" By examining the question, the result is that in the system Green law, governments, given the capacity of NGOs, give these organizations the opportunity to participate in regulation, participation in the lawsuit and monitoring and enforcement of laws and regulations. In the legal system of Iran for environmental NGOs, the role of the judiciary (the right to charge a crime) and participation in the preparation and implementation of environmental protection programs are foreseen. Nevertheless, the shortcomings and exceptions, as well as the possibility to remove and modify the list of active environments in the field of environment by government officials, can undermine government commitments and, more importantly, achieve the goal of a healthy and green environment. In this article, the authors analyze the foundations and requirements for analyzing the challenges and proposing a proposal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGO
  • Environment
  • government
  • Judicial review
  • lawsuit