بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسنده

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

تعامل حقوق کیفری و اخلاق در حقوق کیفری ایران ناشی از قواعد فقهی خصوصاً قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است که مستنداتی همچون روایات (با مضمون عام و خاص)، دلیل عقلی، ‌وحدت ملاک و سیره دارد.
با وجود اتفاق فقهاء در اصل قاعده، در تعیین محدوده آن، نظرات متفاوت می‌باشد و معتقدین تسری قاعده به بعض معاصی نیز در تعیین ملاک تسری وحدت‌نظر ندارند و سه گونه ملاک را برای تسری این قاعده پیشنهاد می‌نمایند.
علی‌رغم این تقسیمات، به نظر می‌رسد قاعده «التعریز لکل عمل محرم» قاعده‌ای عام است که در مقام ثبوت شامل کلیه معاصی می‌گردد اما اینکه در مقام اثبات،‌ حاکم کدام معاصی را مشمول این قاعده نماید، ‌امری است موکول به نظر حاکم جامعه اسلامی و مبتنی بر مقتضیاتی که جرم‌انگاری معاصی مشمول قاعده را ایجاب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Criminalization and Prohibition in the Light of the Rule “Discretionary Punishment is Prescribed for any Forbidden Act or Violation”

نویسنده [English]

  • Ali Gholami
چکیده [English]

The relation between criminal law and morality originated from variety of Islamic juristic rules especially the well-known principle rule in Islamic criminal law saying: “discretionary punishment is prescribed for any forbidden act or violation”.
Although there is a consensus over the originality of this rule, there are different ideas about the determination the scope of the rule
Despite the all different ideas, it seems that the” discretionary punishment is prescribed for any forbidden act or violation” is a general rule in theoretical view. This thesis distinguishes between the theoretical perspective and practical one. In the case of theory, it holds a maximum support of morality by criminal law; in contrast practical approach of Islamic criminal law holds a type of support according to requirements and conditions drawn by the ruler or the leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary
  • sin
  • Criminalization
  • Prohibition