تأملی بر رویه شورای نگهبان در بررسی الزامات فقهی حاکم بر معاهدات بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، پژوهشکده شورای نگهبان، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات و توافق‌های بین‌المللی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت آنان برای تأمین منافع و امنیت ملی، نشان از توجه حاکمیت به ضرورت ایفای نقش فعال و مؤثر در امضای چنین عهدنامه‌هایی است. در واقع نقش معاهدات بین‌المللی دو یا چندجانبه در اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های متعدد امنیت جمعی، همکاری و توسعه بین‌المللی از جمله عللی است که اسباب تعاملات ایران در منطقه و جهان را رقم زده است. امّا در این میان، چگونگی تنظیم و تدوین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از سوی دولت در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، جنبه‌ای قابل تأمل از این فرآیند است که در نمود تصمیمات شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور متجلی است. آنچه مسأله اصلی این تحقیق را شامل می‌شود «چگونگی خوانش فقهی اسناد بین‌المللی از منظر فقهای شورای نگهبان» است تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و ضمن «تحلیل رویه» دادرس اساسی، برداشت شورای نگهبان از مبانی حقوق بین‌الملل در تحکیم استدلالات فقهی خود را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Practice of the Guardian Council in Examining the Jurisprudential Requirements Relevant to International Treaties

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Kadkhodaei Elyaderani 1
 • Ali Fattahi Zafarghandi 2
 • Amir Lohrasbi 3
1 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Constitutional Council Research Institute, Tehran, Iran.
3 LLM in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

∴ Introduction
The Iranian legal landscape is deeply rooted in Islamic principles, with the Constitution of the Islamic Republic of Iran enshrining many principles that affirm the integration of the legal system with Islamic norms. This integration is explicitly emphasized in the constitutional provisions, notably article 1, clause 12 of article 2, and particularly article 4. However, the practical implementation of Islamic laws in the Islamic Republic of Iran is entrusted to various legal and executive systems, with the Guardian Council holding a significant role. This council, in accordance with articles 4 and 96 of the Constitution, assumes the responsibility of ensuring that the legal and executive systems align with Islamic principles.
In every legal system, there exists a hierarchy of norms, necessitating the alignment of domestic regulations and laws with fundamental principles at the top of the legal hierarchy. In the context of the Islamic Republic of Iran, this alignment is particularly crucial when considering the approval of international treaties. The approval of such treaties in the country sets the stage for a confrontation between domestic and international legal systems. Any discordant interpretation of the foundations of these legal systems leads to distinct legal consequences for the nation. Therefore, understanding the relationship between domestic and international law in the Iranian legal system requires an examination of the Islamic perspective on the interaction between these two legal systems.
∴ Research Question
This study seeks to address the following central question: How does the Iranian legal system, guided by the Islamic perspective, manage the relationship between domestic and international law in the context of the approval of international treaties?
∴ Research Hypothesis
The hypothesis guiding this research is that the Islamic legal principles, as interpreted by the Guardian Council, emphasize the unity of domestic and international legal systems. Unlike contemporary legal systems, where distinctions between domestic and international laws are shaped by practical considerations, Islamic jurisprudence tends towards a unified legal system. This hypothesis is rooted in the understanding that the Islamic conception of state and governance differs significantly from modern concepts, resulting in a more unified legal framework.
∴ Methodology & Framework, if Applicable
This research employs a descriptive-analytical approach, utilizing library-based data collection methods. The focus of the study is on examining the legal framework governing international treaties in the Islamic Republic of Iran, with specific attention to the perspectives articulated by the Guardian Council. By delving into the Council's interpretations of international treaties, this research aims to shed light on the compatibility of these treaties with Islamic legal standards. The chosen methodology allows for an in-depth exploration of the legal and religious foundations that influence Iran's approach to international agreements, emphasizing the importance of ensuring conformity with Sharia principles.
In summary, this paper aims to elucidate the Guardian Council's role in evaluating the legal implications of international treaties in Iran, offering insights into how Islamic principles shape the nation's approach to both domestic and international legal frameworks.
∴ Results & Discussion
International treaties and agreements, while fundamentally serving international interests, require integration and coherence with domestic laws according to each nation's legal system. In the Iranian context, international agreements remain independent until approved by the competent authorities in accordance with domestic laws. However, the shadow of their obligatory effects persists due to elements of international customary law, placing the nation's international commitments under its influence.
     Aligned with the principles of the Islamic Republic of Iran, where the sacred Sharia and the Constitution occupy the top tier of the legal hierarchy, ordinary laws and other domestic regulations occupy lower levels. Given the adherence to both domestic and international legal systems in the country's laws, international agreements cannot be exempt from this hierarchical structure. According to the Guardian Council's theories and its practices in reviewing international agreements, it emphasizes the necessity for international agreements to align with Sharia principles, akin to their conformity with ordinary parliamentary resolutions.
     Understanding these principles becomes doubly crucial when the subjects of international treaties concern private individuals subject to national laws. This is prominently observed in numerous judicial cooperation agreements, often incorporating criticisms and Sharia-based regulations from the Guardian Council in the examination of international documents.
∴ Conclusion
In conclusion, international treaties and agreements in the Islamic Republic of Iran are subject to a meticulous evaluation process, guided by the principles articulated by the Guardian Council. The integration of these agreements with the domestic legal hierarchy underscores the unified approach that the Iranian legal system endeavors to maintain. The Guardian Council, guided by principles such as The “Negation of Domination” Rule [Nafy-e-Sabil], prohibition of referring to unjust rulers, rejection and acceptance of non-Islamic foreign laws, prohibition of usury, and the Sharia compatibility of pre-revolution treaties, has established a consistent pattern in its decisions.
     The study highlights the enduring significance of the Guardian Council's role in shaping Iran's international engagement, emphasizing the ongoing impact of its interpretations on various facets of international relations. As the Islamic Republic of Iran continues to navigate the global stage, the non-changing methodology of the Guardian Council in the realm of international documents signifies a steadfast commitment to its established approach. The study encourages ongoing scrutiny of the Guardian Council's influence in international agreements, anticipating that its decisions will continue to shape the nation's standing in the international arena for the foreseeable future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Treaties
 • International Law
 • Guardian Council
 • Constitutional Law
 1. حرعاملی، محمدبن‌حسن (1409 ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 13، آل‌البیت.
 2. خمینی، روح‌الله، استفتائات امام خمینی (ره)، ج 10، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 3. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1416 ق)، مفردات الفاظ القرآن، دارالقلم.
 4. زمانی، امین‌اله (1398)، «تحلیل گفتمانی رویکردهای فقهی شورای نگهبان در بررسی معاهدات همکاری در امور کیفری»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره 8، شماره 25. doi:10.22034/qjplk.2019.177
 5. شبان‌نیا، قاسم، حسینی، محمد (1397)، «مصونیت جانی نمایندگان کشورها درفقه»، مجله گفتمان فقه حکومتی، سال دوم، شماره سوم.
 6. شریعت باقری، محمد جواد (1393)، «تصویب موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 66.
 7. طباطبایی، سیدعلی‌بن‌محمد (1414 ق)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج 13، موسسه نشر اسلامی.
 8. علیدوست، ابوالقاسم (1383)، «قاعده نفی سبیل»، مقالات و بررسی‌ها، شماره 76.
 9. عمید زنجانى، عباسعلى (1379)، فقه سیاسی:حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 10. قاضی، ابوالفضل (1396)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان.
 11. کرم زاده، سیامک، فیض، زهرا (1398)، «قاعده نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، مجله پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 6، شماره 2، پیاپی doi:10.22091/csiw.2019.4162.1541
 12. یزدى، سید محمدکاظم (1430 ق)، العروة الوثقى، ج۱، موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه.
 13. Abass, Ademola (2012), International Law Text, Cases, and Materials, Oxford University Press.
 14. Lauterpacht, Hersch (2011), The Function of Law in the International Community, Oxford University Press.