دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 61، آذر 1402، صفحه 407-646 

مقاله مروری

بررسی فقهی حقوقی جرم قوادی غیرمسلمان

صفحه 589-616

10.30497/law.2023.245575.3468

عارف حمدالهی؛ محمد امامی؛ محمدحسن قاسمی