دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 60، شهریور 1402، صفحه 195-406