دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 62، اسفند 1402، صفحه 647-908 
نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی

صفحه 675-712

10.30497/law.2024.245645.3478

عباس کعبی‌نسب؛ علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی