دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 50، بهمن 1398، صفحه 301-382 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر

صفحه 325-352

10.30497/law.2020.2694

حسن بادینی؛ سید حسین اسعدی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر مفهوم انتساب

صفحه 353-398

10.30497/law.2020.2693

حامد نجفی؛ محمود صادقی؛ مرتضی شهبازی نیا


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 421-448

10.30497/law.2020.2695

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی

صفحه 473-498

10.30497/law.2020.2697

حمید اسدی؛ اعظم مهدوی پور؛ سودابه رضوانی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

واکاوی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی ایران

صفحه 499-526

10.30497/law.2020.2698

آیت مولایی؛ فردین مرادخانی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

امکان‌سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم

صفحه 527-550

10.30497/law.2020.2699

سیدسجاد محمدی؛ سیدابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی