مؤلفه‌های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام‌بخش جهت‌گیری‌های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می‌باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می‌یابد که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می‌شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه‌های مختلفی از پیش‌بینی قرار بازداشت موقت و امکان‌سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت‌گیری سؤالات اساسی این مقاله می‌باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه‌های مختلف موضوع را دقیق‌تر می‌شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می‌توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی‌سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده‌ای از مصلحت‌سنجی مقام‌های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم‌سو است اما جهت‌گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می‌دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم‌سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین‌کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می‌دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می‌رسد که انطباق پاسخ‌های تأمینی نظارت‌محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می‌توان برای افزایش توسل به آن از چالش‌های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات‌گونه دارد استفاده ننمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential components of criminal policy in the tendency for temporary detention or judicial supervision In Islamic Jurisprudence, Iranian and British Law

نویسندگان [English]

  • hedye GHOLAMREZAEI 1
  • nasrin mehra 2
  • Gholamhasan Kooshki 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Asistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Alame Aabatabaei, Tehran, Iran
چکیده [English]

The principle of the release of defendants in criminal proceedings against the
exceptional use of their temporary detention inspires significant orientations in
criminal policy. This principle is also emphasized in jurisprudential
considerations, with exemplary cases of detention of defendants. The
importance of these two dimensions is heightened when the legislator
recognizes new supervisory mandates in support of defendants' release under
the 2013 Criminal Procedure Code. The developments in this law with respect
to Islamic jurisprudence are in the various aspects of the provision of
temporary detention and the feasibility of adapting judicial supervision to
jurisprudential considerations. In addition, the UK Criminal Law Authority, as
an example of different instances of security clearances, especially in the
context of temporary detention, makes the various aspects of the case more
precise. According to the benchmark review, it can be seen that these
oversight arrangements sometimes with security readings and sometimes
during the investigative phase will have wide scope for expediency of
competent judicial authorities in criminal justice, although this jurisdictional
and jurisprudential discretion. Practical Ruling The principle of proportionality
in English law is consistent, but the particular orientation of Iranian penal
policy to temporary detention reflects a legal and practical judicial approach.
Nonetheless, resorting to surveillance, mistrust and early resort to judicial
oversight in Iranian criminal law, and in line with jurisprudential
considerations based on the exception of temporary detention, except in cases
such as the charge of murder, do not supervise the defendants as security,
Rather, it provides another guarantee of securities arrangements different from
English law, rooted in security terms in securities. Therefore, it seems that
compliance with supervisory-based security responses is in line with the
jurisprudential demand and that it can be emphasized in order to increase its
use of structural and enforcement challenges in the judicial process and merely
to temporary detention which is of a nature Punishment is not used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporary Arrest
  • Surveillance
  • Criminal Procedure
  • Defendant
  • Iranian and British Law
  • Islamic Jurisprudence