مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در روابط کار، کارگر به عنوان طرف ضعیف قرارداد همواره نیازمند حمایت حداکثری قانونگذار است. زمانی این حمایت کامل است که وی در وصول مزد خود دچار زحمت و مشقت نشده و بتواند حق خویش را تمام و کمال مطالبه کند. منتها، پرسش آنست که آیا ابزارهای قانونی عام به منظور تحقق این مهم مفید فایده بوده است؟ در غیر این صورت، با توسل به چه راهکارهایی می‌توان از کارگر حمایت کرد؟ آنچه از تحقیق حاضر بدست آمد این است که، هر چند جهت نیل به این منظور، سازوکارهای عمومی قابل اعمال است منتها به جهت فقد کارایی مؤثر ابزارهای عام، قانونگذار به درستی در صدد استفاده از اهرم‌های حمایتی ویژه‌ای است که به جهت اختصاص آن به مباحث حقوق کار و شخص کارگر، می‌توان با عنوان «تضمینات خاص» از آن‌ها یاد کرد. همچنین، با مقایسه حقوق انگلیس، مصر، ایران و اسناد سازمان بین‌المللی کار معلوم شد کشورها در این زمینه از مطلوبیت یکسانی برخوردار نیستند و حتی سازمان بین‌المللی کار به عنوان متولی اصلی وضع استاندارهای بین‌المللی در زمینه حقوق کار، بعضاً از حقوق انگلیس و مصر عقب مانده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت از این جهت راهکارهای این دو کشور الگوی تقنینی مناسب‌تری برای ایجاد اصلاح و نوآوری در قانون کار ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of the special guaranties of wage

نویسندگان [English]

  • hassan Badini 1
  • seyyed hossein asadi 2
1 Associate Professor, faculty of law, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Phd Student in private law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In labor relations, the worker as the weak side of the contract always requires the maximum protection of the legislature. Once this is complete support, he does not have to worry about earning his wages and can claim his full right. However, the question is, have public utility tools been useful in achieving this important goal? Otherwise, how can be supported by the worker? What is gained from this research is that, However, in order to achieve this, public mechanisms are applicable but Due to the lack of effectiveness of public tools, the legislator rightly seeks to use special support leverage, referred to as "special guarantees". also, by comparing the laws of England, Egypt, Iran and the documents of the International Labor Organization, it became clear that Countries do not have the same utility in this regard and even the International Labor Organization has lagged behind the laws of England and Egypt as the main custodian of establishing international labor law standards. In such a way, it can be said that the strategies of these two countries are a more appropriate legislative model for reforming the labor law of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • labor contract
  • protection of wage
  • preferential debt
  • immunity from seizure
  • rights of laboror