دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 52، آبان 1399، صفحه 291-586