دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 51، اردیبهشت 1399، صفحه 1-322 
بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات

صفحه 201-222

10.30497/law.2020.2768

سیدعلی خزائی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی سیاه بیدی کرمانشاهی؛ هادی دهنوی