کاربرد استنتاج بهترین تبیین در تفسیر قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

تفسیر، روش علم حقوق است و خود زیرشاخه‌هایی دارد. هر یک از این خرده‌روش‌ها دارای مبانی‌ای هستند و از ابزار و فنونی استفاده می‌کنند که با مبانی مذکور سازگاری داشته باشد. یکی از این خرده‌روش‌ها در علم حقوق، روش تفسیر نظام‌مند است. مبنای اصلی این روش تفسیری، تفسیر بخشی از متن بر اساس سایر بخش‌ها است، به نحوی که انسجام و یکپارچگی متن حفظ شود. یکی از فکرافزارهایی که در این روش به‌کار می‌رود، استنتاج بهترین تبیین است. این شیوه استدلالی از سه مرحله گذر می‌کند: ابتدا قرائن و شواهد را مشاهده می‌کند؛ سپس جهت توضیح و تبیین آن قرائن، حدس‌ها و فرضیه‌هایی ارائه می‌دهد و در نهایت از میان این فرضیات رقیب، بهترین فرضیه را انتخاب می‌کند. منظور از بهترین فرضیه، فرضیه‌ای است که توان توضیح بیشترین قرائن را داشته باشد و از پیچیدگی کم‌تری برخوردار بوده و با نظام حقوقی نیز سازگار باشد. این روش استدلالی، علی‌رغم ناشناخته بودن نامش، در علم حقوق بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر می‌کوشد این شیوه استدلالی را به لحاظ منطقی توضیح دهد و جایگاه آن را در علم حقوق تحلیل نماید و با ارائه مثال‌هایی عینی، نحوه کاربرد آن را روشن‌تر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of inference to the best explanation in law interpretation

نویسندگان [English]

 • Mohammad Salehi Mazandarani 1
 • Payam Mohammadi Mirazizi 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
2 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Interpretation is the method of law. It has sub methods. Any of these sub methods have basis and use technique that coordinate with its basis. One of the sub methods at law is the systematic method of interpretation. The major base of this method is to interpret a part of text in correspondence with the other parts so that the text’s coherence is preserved. One of these techniques that is used in this method is Inference to the best explanation. It includes three phases: to observe the facts and cases, to propose the theories and guesses to explain those cases and facts, to choose the best explanation through the rival theories. The best theory is that can explain more cases and be less complicated and have more consistency with the legal system. Inference to the best explanation is used in law very much though its name is less known. This inquiry tries to explain this way of argument logically and analyze its position at law and clarify its application by several instances.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inference to the best explanation
 • Interpretation
 • theory
 • argument
 1. اسکینی، ربیعا (1384). ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: انتشارات سمت.
 2. اسکینی، ربیعا (1389). حقوق شرکت‌های تجاری. تهران: انتشارات سمت.
 3. اعتمادالاسلامی بختیاری، سیدمحمدمهدی و موسوی کریمی، میرسعید (1396). «واکاوی ملاک‌های احتمالاتی در استنتاج بهترین تبیین». فصلنامه منطق‌پژوهی، سال هشتم، (2).
 4. پاسبان، محمدرضا (1395). حقوق شرکت‌های تجاری. تهران: انتشارات سمت.
 5. جعفری‌تبار، حسن (1396). دیو در شیشه (فلسفه رویه قضایی). تهران: نشر نگاه معاصر.
 6. حمداللهی اسکویی، احمد (1391). «جایگاه منطق در تقسیم‌بندی علوم ارسطو». مجله پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، سال ششم، (10).
 7. خوانساری، محمد (1383). منطق صوری. تهران: انتشارات آگاه.
 8. رضایی، رحمت‌الله (1383). «استنتاج معطوف به بهترین تبیین و توجیه گزاره‌های مربوط به عالم خارج». مجله معرفت فلسفی، سال دوم، (2).
 9. ستوده‌ تهرانی، حسن (1391). حقوق تجارت. تهران: نشر دادگستر.
 10. سیمایی‌صراف، حسین (1393). قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، نظام حقوقی ایران و کامن‌لا. تهران: انتشارات شهر دانش.
 11. سیمایی‌صراف، حسین (1397). حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته. تهران: انتشارات میزان.
 12. شهیدی، مهدی (1388). «فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی». مجله کانون، (91).
 13. صادقی، مسعود (1385). «انواع تبیین و نظریه‌های تبیین علمی». مجله نامه حکمت، (8).
 14. کاتوزیان، ناصر (1387). عقود معین. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 15. کاتوزیان، ناصر (1390). ایقاع (نظریه عمومی ـ ایقاع معین). تهران: انتشارات میزان.
 16. کاتوزیان، ناصر (1393). منطق حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 17. کاویانی، کورش (1393). حقوق شرکت‌های تجاری. تهران: انتشارات میزان.
 18. کیوانفر، شهرام (1395). مبانی فلسفی تفسیر قانون. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 19. لیتل، دانیل (1392). تبیین در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: انتشارات صراط.
 20. محمدی، اصغر؛ کاوندی، سحر و فتح‌زاده، حسن (1393)، «نقد روایت سوئینبرن از برهان غایت‌شناختی». مجله پژوهش‌های علم و دین، سال پنجم، (1).
 21. مردیها، مرتضی (1395). «معنا و مبنای تبیین در علوم اجتماعی». فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 8(4).
 22. مظفر، محمدرضا (1378). منطق. ترجمه علی شیروانی، قم: انتشارات دارالعلم.
 23. ملکیان، مصطفی (7/4/1398)، درس‌گفتار روش‌شناسی تحقیق در علوم انسانی، به نشانی: 3danet.ir.
 24. نباتی، فرشته (1385). «مقایسه‌ای میان استنتاج بهترین تبیین و حدس». مجله حکمت سینوی، (35).
 25. نصیری، منصور (1390). «رابطه فرضیه‌ربایی با استقراء و حدس». مجله نقد و نظر، سال شانزدهم، (1).
 26. نصیری، منصور (1395). «استنتاج بهترین تبیین و مسئله توصیف استدلال‌های استقرایی؛ بررسی دیدگاه لیپتون». فصلنامه نقد و نظر، سال بیست‌ویکم، (4).

 

 1. Amaya, Amalia (2016). "Inference to the best explanation". Legal evidence and proof; statistics stories logic, Edited by Hendrik Kaptein,Henry Prakken and Bart Verheij, New York: Routledge.
 2. Dawes, Gregory W. (2013). "Belief is not the issue: a defense on inference to the best explanation". Ration; An international journal of analytic philosophy, v. 26.
 3. Lipton, peter (2004). Inference to the best explanation. London, Routledge.
 4. Schupbach, Jonah N. (2017). "Inference to the best explanation, cleaned up and make respectable". Best explanation, New Essays on inference to the best explanation, Edited by Kevin McCain and ted Poston, Oxford: Oxford university press.
 5. Walton, Douglas (2005). Abductive Reasoning. Alabama: The University of Alabama Press.