تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری اتهامی از مقامات تعقیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه‌های کیفری است. مطالعات تاریخی پژوهندگان حقوق نشان می‌دهد که ساختار سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع از ابتدای ظهور تاکنون عامل اصلی شکل‌گیری و تغییرات قوانین و سبک رسیدگی به انواع جرم و اجرای عدالت بوده است. تحول نظام‌های دادرسی مبین سیر اندیشه بشری در مورد یکی از مهم‌ترین موضوعات مبتلا به جوامع انسانی است. حضور و نقش مقامات تعقیب در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه نظام‌های مختلف دادرسی بوده است و بر اساس آن قوانین آیین دادرسی کشورها به کرات دچار تغییر و تحول شده است. در این تغییرات توجه به منافع شخص، مسائل اجتماعی و گاهی تأمین منافع هر دو مدنظر قرار گرفته است. جایگاه مقام تعقیب از قدیم‌الایام، یکی از ارکان اساسی دادرسی کیفری تلقی می‌شده است. بدین لحاظ سیر تحول نقش مقام تعقیب را در ادوار مختلف تاریخی باید از خلال دادرسی‌های کیفری مطالعه و استخراج کرد. آنچه پژوهش حاضر در پی یافتن آن است پاسخ به این پرسش است که با توجه به زمینه‌های تاریخی نظام دادرسی کیفری اتهامی از ابتدا تاکنون، نقش و جایگاه مقامات تعقیب در طی فرآیند دادرسی دچار چه تحولات و تغییراتی گردیده است؟ از سوی دیگر در کشورهای شاخص که در حال حاضر سیستم دادرسی آنها، سیستم اتهامی‌است؛ نقش مقامات تعقیب چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ و علت آن تفاوت‌ها چیست؟ به منظور پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در ابتدا لازم بود تا به طور خاص و دقیق تاریخچه نظام دادرسی اتهامی از ابتدا یعنی از دوران دولت‌های سومر و بابل تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا مبانی و ویژگی‌های این سیستم به طور تخصصی مطالعه گردید. در طول دوران‌های مختلف و بر اساس تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگون، دیدگاه حقوقی دولتمردان و لاجرم سیستم‌های کیفری و جایگاه دست‌اندرکاران آن دچار تغییرات و تفاوت‌های بسیاری گردید. مطالعه نقش مقام تعقیب که در دوره‌های مختلف و کشورهای گوناگون به دست شخص خاصی سپرده می‌شد و به همین علت از اصطلاح مقامات تعقیب بهره برده‌ایم، مستلزم بررسی جایگاه سایر ضابطان و نظام‌های کیفری است. همچنین به سبب پرهیز از اطاله بیان، نقش مقامات تعقیب در مرحله تعقیب فرآیند دادرسی کیفری به طور خاص در سیر تحول دو کشور انگلستان و آمریکا مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of criminal prosecution system on charges of prosecution

نویسندگان [English]

 • tayeb Alipur 1
 • Hassan Ali Mouzen zadegan 2
 • qolamhassan Koshki 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Guilan, Iran
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The evolution of substantive laws and forms in different societies is a reflection of criminal thought. Historical studies by law scholars have shown that the political, cultural, religious, and geographical structure of societies has been the main cause of the formation and modification of laws and the style of dealing with crime and justice since its inception. The evolution of justice systems reflects the evolution of human thinking on one of the most important issues in human societies. The presence and role of prosecution authorities in different historical periods has been the focus of different jurisdictions, and accordingly, the laws of the jurisdiction of countries have changed frequently. These changes focus on one's interests, social issues, and sometimes both. Prosecution has long been regarded as one of the key pillars of criminal justice. In this regard, the evolution of the role of the prosecuting authority in different historical periods should be studied and extracted through criminal proceedings. What changes have been made during the prosecution process? On the other hand, what are the differences between the prosecution authorities in the signatory countries that currently have the prosecution system? And what is the cause of those differences? In order to answer the questions raised at the outset, it was necessary to examine specifically and precisely the history of the accusative justice system from the outset of the Sumerian and Babel governments. In this regard, the principles and characteristics of this system were studied in a specialized manner. During different periods and based on various political and social changes, the legal and governmental view of the criminal systems and the status of those involved has greatly changed. Studying the role of the prosecutor assigned to a particular person at different times and in different countries, and therefore using the term prosecuting authority, requires investigating the position of other prosecutors and criminal systems. The role of prosecution authorities in the prosecution phase of the prosecution process has also been specifically explored in the context of the evolution of the two countries, the United Kingdom and the United States, due to their avoidance of disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • prosecution
 • criminal prosecution
 • prosecution role
 • prosecutor
 • police
 1. آشوری، محمد (1388). آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات سمت.
 2. آخوندی، محمود (1388). آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات تهران.
 3. اختری، محمدعلی (1384). «تاریخ حقوق ایران». مجله کانون، (54)، صص. 135-151.
 4. پروینی، علی (1390). جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی. تهران: سازمان قضایی نیروهای مصلح.
 5. تنگستانی، محمدقاسم (1397). گفتارهایی در باب نهاد دادستانی و احیای حقوق عامه. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
 6. جمنانی، فرامرز (1396). برابری تعقیب و تحقیق در پرتو تحولات نوین دادرسی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 7. حیدری، الهام (1395). «معامله اتهام در حقوق کامن‌لا». مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، (6)، صص. 41-62.
 8. خزایی، منوچهر (1377). فرآیند کیفری. مجموعه مقالات، تهران: انتشارات گنج دانش.
 9. صانعی، پرویز (1352). حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه ملی.
 10. ضرغامی، سیروس (1397). مطالعه تطبیقی کیفری در ایران و آمریکا از منظر معیار‌های دادرسی منصفانه. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 11. گاستون، استفانی؛ لواسور، ژرژ و بلورک، برنار (1377). آیین دادرسی کیفری. ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 12. مصطفی‌زاده، فهیم (1395). تاریخ تحولات حقوق کیفری. تهران: انتشارات خرسندی.
 13. معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 14. مهرا، نسرین (1386). «کیفر و چگونگی انجام آن در فرایند کیفری انگلستان». مجله تحقیقات حقوقی، بهار و تابستان، (45)، صص. 49-96.
 15. میری، سیدرضا (1390). تعقیب کیفری. تهران:‌ انتشارات مجد.
 16. نیوبور، دیوید (1389). نظام عدالت کیفری وساختار محاکم در آمریکا. ترجمه حمیدرضا قراگوزلو، تهران: انتشارات مجد.
 17. یوسفی، ایمان (1392). تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات جاودانه.

 

 1. Despina Kyprianou (2008). Comparative Analysis of Prosecution System. part 2, p. 15.
 2. Surrency, Erwin C. (1967). "The Courts in the American Colonies". The American Journal of Legal History, Vol. 11, No. 3, 253-276.
 3. Worral, John L. (2008). Prosecution in America, Albany (USA). state university of New York press.