دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 53، اردیبهشت 1400، صفحه 1-346 
مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان

صفحه 91-114

10.30497/law.2021.241314.3070

عباس منصورآبادی؛ هادی کرامتی معز؛ علیرضا کارگر شریف آباد


احسان بر خود

صفحه 183-210

10.30497/law.2021.239221.2882

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ احمد احسانی فر؛ سید محمد حسن سیادت؛ رضا پورموسوی