دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 40، اسفند 1393، صفحه 1-233 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)

صفحه 5-28

10.30497/law.2015.1665

سید حسین صفایی؛ جعفر عسگری


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

صفحه 55-77

10.30497/law.2015.1667

غلامحسین الهام؛ محمدامین ابریشمی راد


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه

صفحه 101-132

10.30497/law.2015.1669

اسدالله لطفی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام

صفحه 207-231

10.30497/law.2015.1673

جواد حسین زاده