دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 39، مهر 1393، صفحه 1-264 
جایگاه حسن نیت در فقه امامیه

صفحه 33-57

10.30497/law.2014.1571

سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ عباس باقری