دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تیر 1401، صفحه 161-350 
مراعات غبطه در مسئولیت‌های حاکمیتی

صفحه 327-350

10.30497/law.2022.242659.3203

سید محمدحسین کاظمی بازاردهی؛ حیدر امیرپور؛ محمدحسن شیبانی‌فر؛ سید محمد صدری؛ رضا محبی مجد