دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 58، بهمن 1401، صفحه 511-684