دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 43، شهریور 1395، صفحه 1-238 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

صفحه 27-49

10.30497/law.2016.1836

محسن اسماعیلی؛ علی مهاجرانی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

صفحه 83-104

10.30497/law.2016.1838

محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی