امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می­پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می­باشد، اقدام می­نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می­توان آن­ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر‌اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده­اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می­رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله‌مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می­تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of review on administrative authority error in Iran administrative law according to Jurisprudence and Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Vijeh 1
  • Fatemeh Afshari 2
چکیده [English]

Error is mistake in recognition and belief despite the fact while there is
strong belief or suspicion and is synonym with implicate ignorance. In
administrative authority error, person, in action, imagine himself qualified
and with the belief that he was acting within the authority granted to him,
will act. Error has been achieved in the subject or in the implementation the
case with rule in whole or in existence of rule, understanding the meaning
and interpretation of the sentence that are named error of fact, adaptation
and law. In error of law, based on the general rule, Ignorance to law does not
warrant liability but because this rule is against the fairness, some lawyers,
are distinguished between ignorance with negligence and fault. But the lack
of knowledge of the laws and regulations regarding administrative authority
of its domain, are assumed his fault and he will be responsible for his error
and lack of responsibility required proving the negligence by the
administrative authority. But in fact and, adaptation error, there is certitude
or valid suspicion that they are valid in principle science so the person dose
not have any responsibility. Review on administrative authority error can be
achieved of the hierarchical supervision and monitoring by the Court of
Administrative Justice and are enforced warranty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • error
  • administrative authority
  • Jurisprudence
  • private law
  • administrative law review