مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف‌نظر نمایند، دورة پیش‌قراردادی نامیده می‌شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه‌هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به‌صورت یک‌طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان‌دیده به دلایل ویژه‌ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می‌گردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل زیان‌ها ایجاد می‌گردد، مسئولیت پیش‌قراردادی نامیده می‌شود. از آنجا که معمولاً زیان‌های دوره پیش‌قراردادی به واسطه اتکای زیان‌بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می‌گیرد، این دسته از  خسارات تحت عنوان زیان‌های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. امروزه مسئولیت پیش‌قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pre-contractual Liability; terms of realization and compensable losses

نویسنده [English]

  • Seyed ali Khazaei
چکیده [English]

The period that the parties intentionally communicate with each other to
make a contract as a final draft or ignore it, is called pre-contractual period.
In this period, parties negotiate together on the terms of future contract and
use their most endeavors till to reach the final point i.e. making the contract.
It may be situations which one of the parties has been incurred some costs at
this period, while another party closes the negotiations unilaterally. The
principle of freedom of contract has the consequence of acceptance of precontractual
risks by the parties. However, sometimes damaged person may
find compensation right and the other party is obliged to compensate on the
basis of special reasons. Liability to compensate for such losses will be
called pre-contractual liability. Nowadays, pre-contractual liability has been
considered by legal system of some countries like France.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-contractual period
  • preliminary agreements
  • pre-contractual liability
  • reliance damages