دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 41، شهریور 1394، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

صفحه 5-31

10.30497/law.2015.1762

حسن بادینی؛ سید علی‌اصغر رحیمی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت

صفحه 51-78

10.30497/law.2015.1767

عبدالعلی توجهی؛ امیر اعتمادی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

صفحه 79-102

10.30497/law.2015.1768

محمد سلطانی؛ حمید اسدی