دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 42، اسفند 1394، صفحه 1-184 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی

صفحه 5-21

10.30497/law.2016.1819

ولی رستمی؛ حمیدرضا سلیمی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

صفحه 26-46

10.30497/law.2016.1820

رضا سکوتی نسیمی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

صفحه 91-113

10.30497/law.2016.1823

علیرضا عالی‌پناه؛ علیرضا نورآبادی؛ سبحان عباس‌پور


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

صفحه 139-161

10.30497/law.2016.1825

حسن اسکندریان؛ حمیدرضا سلیمانپور لیچایی