مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

سازمان بین‌المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت‌ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت‌ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین‌المللی کار در الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین‌المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین‌المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین‌الملل عرفی هم نمی‌تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Study Obligation of Governments to Respect the Union Freedom of Association.

نویسندگان [English]

  • vali rostami 1
  • Hamidreza Salimi 2
چکیده [English]

 
ILO since 1948 took measures in promoting and protecting freedom of association and obligations of governments to respect the rights and freedom of unions. But some of these measures have been consistently opposed by the governments. The purpose of this paper is to criticize approach and basis of ILO in obligating governments to respect freedom of association. ILO is based on the doctrine of implied powers and interpreted constitution accordance with the goals and objectives and established committee freedom of association. This ILO's action is contrast to the 1969 Vienna Convention. Originality will doctrine should be placed on the interpretation of constitution and the Constitution should be restricted interpretation.The basic Nature of freedom of association is human rights and if we analyze it in this regard, public order will restrict its application scope in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom of association
  • ILO constitution
  • interpretation of constitution
  • fundamental rights at work
  • human rights