مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت‌های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به‌عنوان راه‌های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش‌گفته می‌تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت‌های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Civil Liability of Third-party Cooperation in Breach of Contractual Obligations (A Comparative Study in Legal Systems of France, Belgium and Iran with Regard to Imāmyyah Jurisprudence)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan 1
  • Pouria Shirkhani 2
  • Mohammad Movahedi Fard 3
چکیده [English]

One of the important issues in the law of contract is the impact of third-parties cooperation with the contractual promisor in breach of his obligations. In legal systems of France and Belgium, the third-party cooperation in breach of contractual obligations, has been considered to be the cause of civil liability. This research with an analytical, logical and comparative method, meanwhile explaining the Basics, conditions and effects of aforesaid liability in legal systems of France and Belgium, has investigated the viewpoint of In legal system of Iran. Based on the results of this research, in French doctrine and precedent, joint and several liability of the promisor and the third-party is the theory accepted for the compensation of the damages caused to the promise. Moreover, in the case of contracts that the third-party concludes with the promisor in order to breach his obligations, non-opposability or annulment of aforesaid contracts has been propounded as the appropriate way to restore the previous situation. In legal system of Iran unenforceability of aforementioned contracts is acceptable. It is also defensible to suppose the promisor and the third-party equally liable toward the contractual promise for the damages resulting, unless their conduct efficacy is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breach of Contractual Obligations
  • Third-party Cooperation
  • Non-opposability of Contract
  • Annulment of Contract
  • Civil Liability