شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

شرط محدودیت کسب‌وکار به‌منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می‌شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه‌های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می‌نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می‌کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، ‌تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته‌اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب‌وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Restraint of Trade Clause in Labour Contract

نویسندگان [English]

  • Hasan Badini 1
  • Sayed Ali Asghar Rahimi 2
2 Ph.D. Student in Private law at Imam Sadeq University (a.s)
چکیده [English]

The Restraint of Trade Clause shall be taken in labour agreement to preserve the Client's competition position and restraint the employee from disclosing of the Secrets of Trade and creating some subsequent legal relationships. Since, this clause causes a lot of limitations, shall be subject to several conditions including to: (i) employer's legitimate interests, (ii) determining of the time and place of performance of the clause and (iii) not discrepancy with public policy and social benefits. In the Iranian law, since, Labour Act do not comprise the Restraint of trade clause expressly, we will examine the clause under general rules governing on clauses and obligations. This paper wish to examine the clause and conditions thereof generally then in Iranian Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the restraint of trade clause
  • the trade secrets
  • reasonability of clause
  • objective and subjective knowledge
  • freedom of job