دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 27، شهریور 1387، صفحه 197-241 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات

صفحه 5-36

10.30497/law.2012.1269

سیدحسین سعادت مصطفوی؛ سید هاشم پور مولا


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

صفحه 99-128

10.30497/law.2012.1272

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس

صفحه 129-154

10.30497/law.2012.1273

سید علی خزائی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

صفحه 155-193

10.30497/law.2012.1274

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا