تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسنده

دانش آموختة دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

یکی از تفاوت‎هایی که بین دو مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطرح شده است، مساله تقصیر است. این تفاوت هم از جهت نظری و هم از جهت علمی دارای اهمیت و در عین حال پیچیدگی خاصی است. گاه تقصیر را در معنای فعل ضرری می‌آورند، البته در برخی از انواع مسؤولیت‎ها، تقصیر جز ارتکاب فعل ضرری نامشروع، دارای مفهوم‌ دیگری نیست. این تفاوت در دو زمینه مطرح شده است؛ اول به لحاظ ماهوی و دوم شکلی، البته در حقوق ایران بررسی تقصیر با آن‎چه در فرانسه است، متفاوت است؛ زیرا اصولاً برخی آن را در فقه و حقوق ایران معتبر نمی‌دانند. در این مقاله سعی بر آن است تا تقصیر را در مسؤولیت قراردادی و خارج قرارداد در حقوق فرانسه و سپس فقه و حقوق ایران از جهت مفهوم و شکل مورد مقایسه و مطالعه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Difference of Fault in Contractual Liability and Extracontractual Liability A Comparative Study in Shiite Jurisprudence, Iranian Law, and French Law

نویسنده [English]

  • seyyed ali hashemi
چکیده [English]

One of the differences between the two contractual and extracontractual liabilities is that of  fault. This difference is of special significance and complexity in theoretical and practical aspects. Sometimes by fault is meant an injurious act. In fact, in some types of liability, fault is nothing more than commission  of illegal injurious act . However, the difference is in two aspects: substantive and procedural. Fault in Iranian law is diiferent from French law, because some experts in law do not consider it valid in the jurisprudence and law of Iran. The present article seeks to study and compare \"fault\" in contractual and extracontractual liabilites according to the French law and Iranian jurisprudence and law in terms of concept and procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault
  • contractual liability
  • extracontractual liability