دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، اسفند 1387، صفحه 1-336 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا

صفحه 5-55

10.30497/law.2012.1262

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسن جلالی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 93-127

10.30497/law.2012.1264

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نسب طفل متولد از رحم جایگزین

صفحه 127-201

10.30497/law.2012.1265

محمد روشن؛ عاصف حمد الهی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

صفحه 201-257

10.30497/law.2012.1266

حمید رضا نیکو گفتار صفا


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه)

صفحه 257-289

10.30497/law.2012.1267

علی عباس حیاتی؛ حامد هادی


تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول»

صفحه 287-319

10.30497/law.2012.1268

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ محمدجواد ولی‌زاده