دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 54، دی 1400، صفحه 313-636 
دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق

صفحه 337-358

10.30497/law.2021.239198.2878

علی اکبر فرح زادی؛ فاطمه رضائی؛ فاطمه ابطحی


انتقال سیاستهای کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟

صفحه 605-636

10.30497/law.2022.242161.3147

کاظم کوهی اصفهانی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محمد فرجیها