بررسی زمان تأثیر بطلان در قرارداد کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

به لحاظ سکوت قانون‌گذار نسبت به تصریح زمان تأثیر بطلان (اثر قهقرایی و آتیه­ای) در قرارداد کار، این نوشتار به بررسی دیدگاه­های مربوط به این موضوع و تعیین آثار هر کدام با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که می­توان اراده­ مقنن مبنی بر همسو بودن بطلان در قرارداد کار را با قواعد عمومی قراردادها استنباط نمود. در حقوق فرانسه، آلمان، ایتالیا و لوکزامبورگ اثر آتیه­ای بطلان به لحاظ پرداخت مزد و مزایای آن به‌ کارگر پذیرفته شده است که در این نوشتار همین نتیجه در حقوق ما از قواعد «ضمان ید» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به رغم تسری اثر قهقرایی به‌دست آمده است؛ اما در مواردی که بطلان همراه با سوءنیت باشد (مانند بطلان ناشی از به اشتباه انداختن کارفرما در شخصیت توسط کارگر و بطلان ناشی از عدم مشروعیت قرارداد)، به لحاظ منع استفاده اشخاص دارای سوءنیت از حمایت‌های قانونی و مغایرت آن با نظم عمومی، قرارداد کار نمی­تواند ایجادکننده چنین مزایایی برای آنها باشد. در رابطه با مقررات امری کار همان‌گونه که در حقوق کشورهای خارجی مذکور بدان اشاره شده و در قانون کار ما نیز برخی موارد آن جرم‌انگاری گردیده، رعایت آنها در هر صورت حتی با بطلان قرارداد، الزامی می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the time impact of nullity on labor contract

نویسندگان [English]

 • abbas karimi 1
 • behnam shekoohi 2
1 Prof, of private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.Tehran. Iran.
2 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the legal vacuum in retroactive and no retroactive effects of nullity in the labor contract, this article examines the views on this topic and identifies the effects of each in a descriptive, analytical and comparative approach. The result was that one could deduce the legislative to nullity the contract in accordance with the general contract rules. In French, German, Italian, and Luxembourg law, the no retroactive effect of nullity has been accepted because of pay and its fringe benefit to the worker. In this article, the same result has been achieved in our rights to the rules of "liability of usurper" and "Ma Yozman". But in cases where nullity is with bad faith (such as the nullity caused by the wrongdoing of the employer in the personality of the worker and an illicit contract), because of prohibiting the use of bad faith people with legal protections and contrary to public policy, a labor contract cannot create such benefits for them. Regarding labor imperative regulations as mentioned in the laws of foreign countries and in our labor law, some of those cases have been criminalized. In any case, even with the cancellation of the contract, their compliance is mandatory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • retroactive and non retroactive
 • nullity
 • wage
 • remuneration
 • labor imperative regulations
 1. آخوند خراسانی، محمدکاظم (1419ق). محصل المطالب فی تعلیقات علی­المکاسب. بی‌جا: بی­نا.
 2. اسلامی‌پناه، علی و کریمی، هادی (1385). «قرارداد اجاره بدون مدت». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، (72). صص. 39-63.
 3. انصاری، مرتضی (1396). مکاسب. ترجمه محمدمسعود عباسی زنجانی. قم: دارالعلم.
 4. انصاری، مرتضی (1418ق). مکاسب. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
 5. بادینی، حسن و شکوهی مشهدی، بهنام (1399). «تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه». مجله حقوقی دادگستری، 84(111)، صص. 23-45.
 6. بجنوردی، سیدمحمدحسن (1424ق). القواعدالفقهیه. قم: انتشارات دلیل ما.
 7. براتی­نیا، محمود (1382). دیدگاه‌های نو در حقوق کار. تهران: فکرسازان.
 8. بزرگمهر، امیرعباس و مهرانی، غزال (1395). اصلاحات در قانون تعهدات فرانسه. تهران: انتشارات دانشگاه عدالت.
 9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
 10. خمینی، مصطفی (1385). تحریرات فی الفقه: کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه).
 11. داراب­پور، مهراب (1390). مسئولیت­های خارج از قرارداد (ویرایش 2). تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 12. داراب­پور، مهراب (1392). حقوق بیع داخلی. تهران: جنگل.
 13. شهیدی، مهدی (1384). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: مجد.
 14. شهیدی، مهدی (1396). اصول قراردادها و تعهدات (ویرایش7). تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 15. صفایی، سیدحسین (1393). قواعد عمومی قراردادها (ویرایش 19). تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 16. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (1410ق). حاشیه بر مکاسب. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
 17. عراقی، سیدعزت­الله (1393). حقوق کار (ویرایش 14). تهران: سمت.
 18. عراقی، سیدعزت­الله (1396). حقوق کار (ویرایش 18). تهران: سمت.
 19. کاتوزیان، ناصر (1388). قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 20. کاتوزیان، ناصر (1392). اعمال حقوقی: قرارداد ـ ایقاع (ویرایش 10). تهران: شرکت انتشار.
 21. کاتوزیان، ناصر (1393). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 22. کاتوزیان، ناصر (1395). عقود معین (ویرایش 14). تهران: شرکت سهامی انتشار.
 23. مصطفوی، محمدکاظم (1421ق). القواعد (مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا). قم: مؤسسه نشر اسلامی.
 24. مکارم شیرازی، ناصر (1411ق). القواعد الفقهیه. قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام).
 25. موذن­زادگان، حسنعلی و غلامعلی‌زاده، حسن (1388). «بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری». پژوهش­نامه حقوق اسلامی، 10(30). صص. 141-159.
 26. هاشمی، سیدمحمد (1396). حقوق کار. تهران: میزان.

 

 1. G.; Camerlynck. G.; Horion, P.; kayser, A.; Levenbach, M. G. and Mengoni, L. (1965). Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C. E. C. A. Paris: Dalloz.
 2. Camerlynck, G. H. & Lyon-Cean, Gerard (1975). Droit du Travail (ed 7e). Paris: Dalloz.
 3. Camerlynck, G. H. (1968). Contrat de travail, traite de droit du travail. Paris: Dalloz.
 4. Camerlynck, G. H. (1973). Contrat de travail, traite de droit du travail. Paris: Dalloz.
 5. DHennin, Severine (2001). La nullité du contrat de travail. (Unpublished Doctoral Dissertation). Universite de lille . 2-droit et santé.
 6. GHestin, Jacques (1972). Droit du Travail (ed c). Paris: Sirey.