دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 45، شهریور 1396، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

صفحه 5-28

10.30497/law.2017.2090

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 29-56

10.30497/law.2017.2091

رضا شکری؛ مهدی شیدائیان؛ سید محمود میر خلیلی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه

صفحه 57-80

10.30497/law.2017.2092

هادی طحان نظیف؛ رضا احسانی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

صفحه 81-108

10.30497/law.2017.2093

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

صفحه 109-124

10.30497/law.2017.2094

رسول احمدی فر


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

صفحه 159-184

10.30497/law.2017.2096

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی