دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 37، آذر 1392، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه

صفحه 5-25

10.30497/law.2013.1486

علی‌عباس حیاتی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مبانی اخذ مالیات‌های گمرک

صفحه 27-52

10.30497/law.2013.1487

حسین‌علی سعدی؛ صادق الهام


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری

صفحه 53-77

10.30497/law.2013.1488

علی غلامی