بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

نوع مقاله : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه‌ها موجب می‌شود. در تحقیق پیش‌رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست‌گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌شرط رعایت محدودۀ اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه‌ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می‌شود، از این قاعده مستثناست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Overlapping of Acts of the Supreme Council of Cultural Revolution with Those of the Islamic Consultative Assembly, Executive Branch and Expediency Council

نویسندگان [English]

  • Gholsm Hossain Elham 1
  • Sayed Mostafa Mirmohammadi mibodi 2
چکیده [English]

Supreme Council of Cultural Revolution is one of the legal institutions in Iran that is capable to enact on issues related to culture by the mandate of supreme leader. This authority gives rise to overlapping of the acts of this institution with those of other institutions. Relying on the constitution and legal rules, the present article studies the overlapping and conflict of the acts of the Islamic consultative assembly, executive branch, and the expediency council with those of the supreme council of cultural revolution. Considering the fact that this council has the right of policy making in cultural affairs, the article concludes that the acts of the supreme council of cultural revolution- if observing its scope of authority- are superior to other three bodies. Therefore, Majlis, executive branch and the expediency council do not have the right of enacting anything in conflict with the legal acts of the supreme council of cultural revolution. However, those acts of the supreme council approved base on paragraph 8 of article 110 are an exception to the rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Council of Cultural Revolution
  • Islamic consultative assembly
  • Expediency Council
  • executive branch
  • absolute jurisprudent guardianship
  • Constitution
  • policy making
خمینی، امام روح‌الله(ره)، صحیفه امام، ج12، 16، 18، 19، 20 (نرم‌افزار مجموعه آثار امام خمینی(ره)).
همو، کتاب البیع، ج2 (نرم‌افزار مجموعه آثار امام خمینی(ره)).
امامی، محمد (1386)، حقوق اداری، ج1، تهران: انتشارات میزان.
امیرارجمند، اردشیر (1380)؛ «کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، مجله راهبرد، ش20، تابستان.
جوادی آملی، عبدالله (1383)، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: انتشارات مرکز
نشر اسراء.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1385)، گزارش توصیفی و موضوعی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (1383-1368)، تهران: انتشارات دانش‌پرور.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1386)، ماهنامه مهندسی فرهنگی، ش13.
رضایی‌زاده، محمدجواد (1385)، حقوق اداری 1، تهران: انتشارات میزان.
زارعی، محمدحسین (1383)، «نظام قانون‌گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت»، مجله راهبرد، ش34.
شعبانی، قاسم (1373)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.
طباطبایی موتمنی، منوچهر (1385)، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.
عمید زنجانی، عباسعلی (1366)، فقه سیاسی، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
همو (1387)، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران: انتشارات مجد.
قاضی، ابوالفضل (1383)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان.
قانون اساسی ج.ا.ا.
قانون دیوان عدالت اداری.
قانون مدنی.
مخبر دزفولی، محمدرضا (1389)، جایگاه، رویکرد و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در مدیریت کلان علم و فرهنگ کشور (مجموعه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)، تهران: نشر راهدان.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1383)، مجموعه نظریات شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره ششم، سال سوم)، تهران: نشر دادگستر.
همو (1389)، مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)، تهران: نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
مهرپور، حسین (1387)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر.
مهرپور، حسین؛ هاشمی، سید محمد؛ ارسطا، محمدجواد و زارعی، محمدحسین (1380)، «کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، مجله راهبرد، شماره 20.
ملک‌افضلی، محسن (1387)، «جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، مجله حکومت اسلامی، ش2، تابستان.
نجفی اسفاد، مرتضی؛ محسنی، فرید (1381)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
هاشمی، سیدمحمد (1366)، مدیریت سیاسی (از سیاست‌گذاری تا سیاست‌گزاری)، تهران: انتشارات ریاست جمهوری.
همو (1387)، حقوق اساسی ج.ا.ا، ج2، تهران: انتشارات میزان.
هدایت‌نیا، فرج‌الله(1381)، «جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن»، مجله رواق اندیشه، ش8.
 
منابع اینترنتی
پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی  http://www.iranculture.org
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری                        http://www.khamenei.ir
پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عدالت اداری                         http://www.divan-edalat.ir
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جموری اسلامی ایران                 http://www.president.ir