نسبت‌سنجی بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین و غیرمعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

3 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

چکیده

بازاریابی فرایند رساندن کالا از تولید‌کننده به مصرف‌کننده است و فروش مستقیم نیز نوعی روش بازاریابی است که در آن افراد در یک ارتباط رو در رو با خریدار، محصولات را می‌فروشند و برای این کار به مکان یا زمان معینی نیاز ندارند. بازاریابی شبکه‌ای نوع جدید فروش مستقیم است که در آن فرد برای فروش مستقیم کالا و معرفی باواسطه و بی‌واسطۀ افراد، پاداش دریافت می‌کند. در این مقاله سعی شده است برای بازاریابی شبکه‌ای سه رکن تعریف شود که با بررسی فقهی آن‌ها می‌توان حکم وضعی صحت فعالیت به روش بازاریابی شبکه‌ای را اثبات نمود و عقود شبکه‌سازی را معرفی کرد که با آن‌ها به بازاریابی شبکه‌ای پرداخت. با تطبیق بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین دیگر مجال بحث برای عقود نامعین در بازاریابی شبکه‌ای نخواهد بود.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relation of Network Marketing with Nominate and Innominate Contracts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Ha'eri 1
  • Mohammad Lashkari 2
  • Samira Sa'idi Mirak Mahala 3
چکیده [English]

Marketing is the process of transferring goods from the producer to the consumer. Direct sale is a way of marketing in which individuals face to face with the purchaser sell their products and do not require any definite time or place for this task. Network marketing is a new kind of direct sale in which the individual gets rewards for direct sale of goods, as well as direct or indirect introducing of individuals. The present article seeks to define three foundations for network marketing the jurisprudential study of which enables one to issue the positive rule of the validity of the activity of network marketing and introduce network contracts with which one may undertake network marketing. Applying network marketing to nominate contracts, no room would be left for discussing network marketing within innominate contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network marketing
  • nominate contracts
  • innominate contracts
  • sale
  • peace
  • Reward
  • network making contracts
 قران کریم.
 ابراهیمی، بی‌بی رحیمه (1390)، بررسی فقهی حقوقی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه‌ای، پایان‌‌نامه دکتری، دانشکده اللهیات دانشگاه فردوسی مشهد.
ابن‌زهره حلبی، حمزة بن علی(1417ق)، غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع، قم:
اعتماد، چ1.
 ابن‌ادریس حلی، محمد بن منصور (1410ق)، السرائر الحادی لتحریر الفتاوی، ج2، قم: جامعه مدرسین، چ2.
 ابن‌حمزه طوسی، محمد بن علی، (1408ق)، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم: خیام، چ1.
 اصغری، جمشید و فقیه، صدیقه (1387)، بررسی علمی و حقوقی بازاریابی شبکه‌ای، تهران: مجد، چ1.
 انصاری، مرتضی (1415)، الرسائل الفقهیة، ج1، قم: بی‌نا.
 زرگر، محمدرضا (1385)، بازاریابی شبکه‌ای، بایدها و نبایدها، تهران: بهینه، چ1.
 سالاری، مهرداد (1388)، سیر پیشرفت در صنعت بازارداری شبکه‌ای، تهران: پشوتن، چ1.
 شهید اول، محمد بن جمال‌الدین (1402ق)، الدروس الشرعیة، ج3، قم: اسلامی، چ2.
 همو (1411ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، قم: دار الفکر، چ1.
 شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی (1410ق)، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، ج3 و 4، قم: داوری، چ1.
 همو (1414ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج4، قم: مؤسسه معارف
اسلامی، چ1.
علامه حلی، حسن بن یوسف (1368)، تبصرة المتعلمین، فقیه، (بی‌جا): بی‌نا، چ1.
همو (1410ق)، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: اسلامی، چ1.
همو (1414ق)، تذکرة الفقهاء (ط. ق)، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چ1.
 صفایی، سید حسین (1382)، دور‌ۀ مقدماتی حقوق مدنی، تهران: میزان، چ1.
 طوسی، محمد بن حسن (1417ق)، الخلاف (ط.ج)، ج3، قم: اسلامی، چ1.
 همو (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیة، ج2 و 3،  بی‌جا: مکتبۀ المرتضویۀ.
 فاضل مقداد، فاضل بن عبدالله (1385)، کنز العرفان، ترجمۀ عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم: نوید اسلام، چ1.
 فتحیان، محمد و حسنی، فرنود (1381)، مدیریت بازاریابی الکترونیکی، تهران: ایزایران، چ1.
 کاتوزیان، ناصر (1364)، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، مشهد: به‌نشر، چ1.
 کینگ، چارلز و رابینسن، جیمز (1384)، حرفۀ نو، نیما عربشاهی، ج1، تهران: بی‌نا، چ1.
 همو (1385)، حرفۀ نو، نیما عربشاهی و شکوه آرونی، ج2، تهران: بی‌نا، چ1.
 محقق حلی، جعفر بن حسن (1409ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج2، تهران: استقلال، چ1.
 همو (1410ق)، المختصر النافع فی فقه الامامیة، تهران: مؤسسه بعثت، چ1.
 محقق داماد، مصطفی (1385)، قواعد فقه بخش مدنی 2، تهران: سمت، چ7.
 مفید (شیخ مفید)، محمد بن محمد (1410ق)، المقنعة، قم: جامعه مدرسین، چ1.
 موسوی بجنوردی، سید محمدحسن (1419ق)، القواعد الفقهیة، ج3، قم: هادی، چ1.
 موسوی خمینی، روح‌الله (1390ق) تحریر الوسیلة، ج1، قم: اسماعیلیان، چ2.
 نصراللهی، محمدرضا (1386)، کلاهبرداری نوین در غالب طرح‌های هرمی، تهران:
کارآگاه، چاپ اول.