دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 25، شهریور 1386، صفحه 5-238 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام

صفحه 7-32

10.30497/law.2012.1283

محمدجواد جاوید


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم

صفحه 61-98

10.30497/law.2012.1285

توکل حبیب‌زاده


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

صفحه 99-139

10.30497/law.2012.1286

سعید محسنی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999

صفحه 197-238

10.30497/law.2012.1289

امیرحسین فخاری؛ مسلم محمد زاده