ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

برای تحقق مسؤولیت قراردادی، افزون بر وجود قرارداد نافذ میان متصدی و مسافر سه رکن دیگر مسؤولیت که عبارت‌اند از ورود زیان، نقض عهد خوانده و رابطة سببیت، ضروری است. مسؤولیت متصدی در برابر مسافر در هنگام فوت، آسیب بدنی و تأخیر در حمل و نقل وی می‌باشد. در مورد فوت یا آسیب بدنی، وی هنگامی مسؤول است که حادثه موجد زیان در داخل هواپیما و یا هنگام هر یک از عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد. در این نوشتار در آغاز مفهوم اصطلاحات «حادثه»، «داخل هواپیما»، «سوار یا پیاده شدن»، «فوت» و «آسیب بدنی» بیان گردیده و سپس در مورد «تأخیر» در حمل مسافر و تمایز آن از «عدم اجرای قرارداد حمل هوایی» سخن به میان آمده و در پایان دیگر ارکان تحقق مسؤولیت متصدی در هر یک از این موضوعات، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Les conditions d\'existence de la responsabilité contractuelle du transporteur aérien à l\'égard du passager en Systèm de Varsovie et dans la Convention de Montréal (1999).

نویسندگان [English]

  • amir hosain fakhari 1
  • moslem mohammad zadeh 2
چکیده [English]

Outre
l’existence d’un contrat valide entre le transporteur et le passager, trois
conditions caractérisent la responsabilité contractuelle : le préjudice,
l’inexécution de contrat et le lien de causalité. La responsabilité du
transporteur aérien à l’égard du passager s’ouvre en cas de mort, de lésion
corporelle et de retard. Le transporteur aérien 
est responsable du préjudice 
survenu  en cas de mort ou de
lésion corporelle  subi par un passager
par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion corporelle  s’est produit à bord de l’aéronef  ou au cours de toutes opérations
d’embarquement ou débarquement. On étudie ici, tout d’abord, la notion des
termes suivants : accident, à bord de l’aéronef, embarquement,
débarquement, lésion corporelle. Ensuite, on précise la notion du retard dans
le transport aérien du passager et sa divergence avec l’inexécution du contrat
de transport aérien. Enfin, il convient d’examiner les autres conditions de la
responsabilité du transporteur aérien à l’égard du passager.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accident
  • A bord del\' aéronef
  • Ebarquement
  • Débarquement
  • Mort
  • Lésion corporelle
  • Retard
  • Inexécution du contrat de transport. Résumé