دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 63، فروردین 1403، صفحه 1-234 

مقاله پژوهشی

مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق

صفحه 1-32

10.30497/law.2023.243942.3334

سیدمصطفی محقق داماد؛ علی ساعتچی؛ محمدهادی جواهرکلام


مقاله ترویجی

خاستگاه قانون در اسلام؛ با نگاهی به شواهد قرآنیِ نظریه قانون طبیعی

صفحه 193-214

10.30497/law.2024.245368.3444

علی انصاری بایگی؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ محسن انصاری بایگی