دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 29، شهریور 1388، صفحه 1-243 

مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟)

صفحه 5-29

10.30497/law.2012.1255

حمید بهرامی احمدی


تقاص، سببی در سقوط تعهدات

صفحه 29-69

10.30497/law.2012.1256

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ مهدی آزادداور


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مسؤولیت مدنی دولت

صفحه 69-105

10.30497/law.2012.1257

ولی رستمی؛ علی بهادری جهرمی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب

صفحه 105-129

10.30497/law.2012.1258

ربیعا اسکینی؛ علیرضا جعفریان


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید

صفحه 145-197

10.30497/law.2012.1260

عبدالعلی توجهی؛ مهدی قربانی قلجلو


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو

صفحه 197-233

10.30497/law.2012.1261

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محسن شاکری؛ نصرالله شاملی