دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 33، شهریور 1390، صفحه 1-208 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مصلحت و مسائل نوظهور حقوق

صفحه 5-26

10.30497/law.2012.1032

غفور خوئینی؛ همایون رضایی نژاد


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حق و حکم در فقه امامیه

صفحه 65-86

10.30497/law.2012.1034

سید محمد هاشم پورمولا


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 87-120

10.30497/law.2012.1035

علی بهادری جهرمی


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

توابع مبیع

صفحه 121-150

10.30497/law.2012.1036

محسن اسماعیلی؛ رضا آقاموسی طهرانی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقاله پژوهشی‌‌

تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

صفحه 151-176

10.30497/law.2012.1037

حسین علی سعدی؛ حسین خدایار


مقاله پژوهشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

صفحه 177-198

10.30497/law.2012.1066

احسان علی اکبری؛ نصرالله شاملی